´╗┐

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

                Na podstawie Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporz─ůdzeniem” informujemy, ┼╝e:

1)       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w MODELOWYM WIEJSKIM CENTRUM EKOTURYSTYKI PRZYJAZNYM ┼ÜRODOWISKU – SZKOLNYM SCHRONISKU M┼üODZIE┼╗OWYM – ZIELONA SZKO┼üA W SENDENIU (dalej „SSM – Zielona Szko┼éa” w Sendeniu), jest Dyrektor Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjaznego ┼Ürodowisku – Szkolnego Schroniska M┼éodzie┼╝owego- Zielona Szko┼éa w Sendeniu, Sende┼ä Ma┼éy 2/2, tel. (24) 261-40-49,
e-mail: zielonaszkola@op.pl

2)       Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych:

a.        „SSM – Zielona Szko┼éa” w Sendeniu- 09-520 ┼ü─ůck, Sende┼ä Ma┼éy 2/2  

3)       W „SSM – Zielona Szko┼éa” w Sendeniu powo┼éany zosta┼é Inspektor Ochrony Danych – Miko┼éaj Pu┼ékownik

(09-520 ┼ü─ůck, ul. Gostyni┼äska 2, tel. (24) 384-14-12, e-mail: m.pulkownik@gminalack.pl).

4)       Pa┼ästwa dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu realizacji:

a.        Obowi─ůzków prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Dyrektorze „SSM-Zielonej Szkole” w Sendeniu,

b.       realizacji umów zawartych z kontrahentami

c.        w pozosta┼éych przypadkach Pa┼ästwa dane przetwarzane s─ů na podstawie wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w zakresie i celu okre┼Ťlonym w tej zgodzie.

5)       Dane osobowe pozyskane bezpo┼Ťrednio od Pa┼ästwa nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym odbiorcom.

6)       Pa┼ästwa dane pozyskane do celów wymienionych w pkt 4 przetwarzane b─Öd─ů tak d┼éugo jak b─Ödzie to konieczne do realizacji tych celów oraz po tym okresie do celów archiwalnych wynikaj─ůcych z ustaw.

7)       Przys┼éuguj─ů Pa┼ästwu prawa:

a.        prawo dost─Öpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.       prawo do ┼╝─ůdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne;

c.        prawo do ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do celów, dla których dla których by┼éy zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotycz─ů wycofa┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw─ů przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane s─ů niezgodnie z prawem,

- dane osobowe musz─ů by─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepisów prawa;

d.       prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotycz─ů kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz─ů, sprzeciwia si─Ö usuni─Öciu danych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje ju┼╝ danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz─ů, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze┼ä,

- osoba, której dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s─ů nadrz─Ödne wobec podstawy sprzeciwu;

e.        prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy ┼é─ůcznie spe┼énione s─ů nast─Öpuj─ůce przes┼éanki:

    - przetwarzanie danych odbywa si─Ö na podstawie umowy zawartej z osob─ů, której dane

       dotycz─ů lub na podstawie zgody wyra┼╝onej przez t─ů osob─Ö,

f.         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy ┼é─ůcznie spe┼énione s─ů nast─Öpuj─ůce przes┼éanki:

- zaistniej─ů przyczyny zwi─ůzane z Pa┼ästwa szczególn─ů sytuacj─ů, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w┼éadzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů, z wyj─ůtkiem sytuacji, w których nadrz─Ödny charakter wobec tych interesów maj─ů interesy lub podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, wymagaj─ůce ochrony danych osobowych, w szczególno┼Ťci gdy osoba, której dane dotycz─ů jest dzieckiem.

g.       w przypadku powzi─Öcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pa┼ästwa danych osobowych, przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w┼éa┼Ťciwego w sprawach ochrony danych osobowych

8)       Pa┼ästwa dane osobowe nie podlegaj─ů zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych,
w tym profilowaniu.

 

 

Wstecz | Do góry
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman